Добре дошли в BG Directory.Net!
Правила и условия

- Описанието и заглавието не трябва да съдържат изброени ключови думи. Описанието трябва да е описателно!

- За да се появи вашият сайт в bgdirtory.net трябва да потвърдите регистрацията като кликнете на линка, който ще ви изпратим на посочения E-mail.

- Линкове, който не бъдат активирани до 72ч ще бъдат изтривани.

- Сайта ви може да бъде добавен само веднъж. Само по изключение може да бъде добавен в две категории.

- Заглавието и описанието могат да бъдат променяни от редактор на директорията.

- Регистрацията ви може да бъде премахната от редактор на bgdirectory.net без предупреждение.

Категория*:


Адрес на сайта*:


Заглавие*:


Описание*E-mail*(Ще ви бъде изпратен E-mail за потвърждение)


 
 

Page rendered in 0.0071 seconds